Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Cyfyngu cysylltiad

Gallwn osod cyfyngiad ar eich mynediad i'n gwasanaethau os bydd angen diogelu ein staff rhag ymddygiad annerbyniol fel sy'n cael ei esbonio yn ein safonau gwasanaeth.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’n tasgau cyhoeddus yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr.

Os gwnawn ni hyn, byddwn yn esbonio’r cyfyngiad rydyn ni wedi’i ddefnyddio a pham rydyn ni’n teimlo bod angen y cyfyngiad. Byddwn yn creu cofnod o’r cyfyngiad at ddibenion gweinyddol, fel bod aelodau perthnasol o’r staff yn gwybod bod y cyfyngiad wedi’i osod. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, eich manylion cysylltu a disgrifiad o pam rydyn ni wedi gosod y cyfyngiad.

Bydd y penderfyniad i osod cyfyngiad yn cael ei wneud, a’i adolygu, gan reolwr. Byddwn yn ysgrifennu atoch i esbonio pam rydyn ni wedi gosod y cyfyngiad. Byddwn yn adolygu’r cyfyngiad o dro i dro. Byddwn yn tynnu’r cyfyngiad os byddwn yn teimlo bod eich ymddygiad wedi newid neu os nad ydych yn cyfathrebu â ni mwyach.

Un pwynt cysylltu

Gallwn ddarparu un pwynt cysylltu os byddwch chi neu ni (neu’r ddau) yn credu y bydd hynny’n helpu i greu gwell canlyniad i bawb.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’n tasgau cyhoeddus yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr.

Os oes unrhyw ran o'r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi inni mewn perthynas â chais am wybodaeth yn cynnwys data categori arbennig, megis gwybodaeth am iechyd, crefydd neu ethnigrwydd, y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i'w phrosesu yw erthygl 9(2)(g) o GDPR y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn ymwneud â'n tasg gyhoeddus ni a diogelu’ch hawliau sylfaenol chi, ac Atodlen 1, rhan 2(6), o Ddeddf Diogelu Data 2018 sy'n ymwneud â dibenion statudol a dibenion y llywodraeth.

Bydd penderfyniad i roi un pwynt cysylltu i chi yn cael ei wneud gan reolwr. Gall hyn ddigwydd lle mae gennych sawl cwyn a’n bod ni’n cytuno y bydd yn fwy effeithlon inni ymdrin â nhw fel hyn. Byddwn yn gwneud cofnod o’r ffaith bod gennych un pwynt cysylltu. Bydd yr holl staff perthnasol yn gwybod am ddefnyddio hyn i reoli’r cyfathrebu rhwng ein swyddfa ni a chithau. Bydd yn cynnwys eich enw, eich manylion cysylltu a disgrifiad o’r angen am gael un pwynt cysylltu. Byddwn yn adolygu’r angen hwn o dro i dro.

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn gweithredu yn rhinwedd ein swyddogaeth swyddogol fel rheoleiddiwr ynglŷn â chyfyngu’r cysylltiad neu’ch un pwynt cysylltu (neu’r ddau hyn), felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys pam y gallem wrthod eich cais, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.