Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei phrosesu yn cael ei rhoi inni’n uniongyrchol gennych chi a hynny am un o’r rhesymau a ganlyn:

 • eich bod wedi gwneud cwyn neu ymholiad inni.
 • eich bod wedi gwneud cais am wybodaeth inni.
 • eich bod am ddod i ddigwyddiad, neu eich bod wedi dod i ddigwyddiad.
 • eich bod yn tanysgrifio i’n e-gylchlythyr.
 • eich bod wedi gwneud cais am swydd neu secondiad gyda ni.
 • eich bod yn cynrychioli’ch sefydliad.

Rydyn ni hefyd yn derbyn gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol, yn y sefyllfaoedd a ganlyn:

 • ein bod ni wedi cysylltu â sefydliad ynghylch cwyn a wnaethoch a bod y sefydliad yn rhoi’ch gwybodaeth bersonol i ni yn ei ymateb.
 • bod eich gwybodaeth bersonol wedi’i chynnwys mewn adroddiadau ar droseddau yn erbyn y gyfraith diogelu data (‘adroddiadau ar droseddau’) a roddwyd i ni gan sefydliadau.
 • bod achwynydd yn cyfeirio atoch yn ei ohebiaeth ynglŷn â’r gŵyn.
 • bod chwythwyr chwiban yn cynnwys gwybodaeth amdanoch wrth roi gwybodaeth inni.
 • ein bod wedi cipio gwybodaeth bersonol fel rhan o ymchwiliad.
 • oddi wrth reoleiddwyr eraill neu gyrff sy’n gorfodi’r gyfraith.
 • lle rydych chi wedi sicrhau bod eich gwybodaeth gyswllt ar gael ar eich gwefan ac rydyn yn ei defnyddio i gysylltu â chi a’ch sefydliad yn ein rôl fel rheoleiddiwr.
 • bod un o’n cyflogeion yn rhoi’ch manylion cysylltu fel cysylltiad mewn argyfwng neu fel canolwr.
 • We undertake personal or corporate credit reference agency checks as part of the process to determine the amount of a penalty to be issued for serious breaches of the Data Protection Act 2018 and the Privacy and Electronic Communications Regulations, or in seeking to recover payment of a penalty or Court order. Checks undertaken on individuals will not leave a footprint on the individual’s credit file. Where we are setting the amount of a penalty we may seek to validate financial information already provided. We may therefore advise individuals directly that credit reference checks will be undertaken, providing it is not considered prejudicial to the Commissioner’s regulatory functions.

Os nad yw’n anghymesur neu’n niweidiol, byddwn yn cysylltu â chi i adael ichi wybod ein bod yn prosesu’ch gwybodaeth bersonol.

Fel rhan o swyddogaethau statudol a chorfforaethol y Comisiynydd Gwybodaeth, rydym yn prosesu data categori arbennig a data am euogfarnau troseddol. Darllenwch ein Polisi Diogelu ynghylch categorïau arbennig data personol ac euogfarnau troseddol yma.