Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben wrth gasglu’r wybodaeth yw rhoi gwasanaeth ichi a rhoi gwybod ichi am ddigwyddiadau sydd yn yr arfaeth.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw eich cydsyniad o dan erthygl 6(1)(a) o’r GDPR.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Eich enw a’ch cyfeiriad ebost.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio’ch cyfeiriad ebost i anfon ein e-gylchlythyr atoch.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Dim ond i ddarparu’r gwasanaeth yr ydyn ni’n defnyddio’ch manylion.

Rydyn ni’n casglu ystadegau ynghylch agor negeseuon ebost a chliciau gan defnyddio technolegau safonol y diwydiant gan gynnwys gifs clir i’n helpu i fonitro a gwella’n e-gylchlythyr.

Fe gewch neges ebost i gadarnhau ar ôl ichi gyflwyno’ch manylion ac wedyn cewch y cylchlythyr bob mis.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler ein hamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydyn ni’n dibynnu ar eich cydsyniad i brosesu’r data personol rydych chi’n ei roi inni at ddibenion marchnata. Mae hyn yn golygu bod gennych chi hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl, neu wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol unrhyw bryd. Os ydych am dynnu eich caniatad ar unrhyw adeg, gallwch danfon ebost neu ffonio ni ar 0303 123 1113. Os gwnewch chi hynny, byddwn yn diweddaru’n cofnodion ar unwaith i gyd-fynd â’ch dymuniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Ydyn – rydym yn defnyddio Adestra i ddosbarthu’r e-gylchlythyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler hysbysiad preifatrwydd Adestra.