Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben wrth gasglu’r wybodaeth hon yw cael postio’r cyhoeddiadau y gofynnwyd amdanyn nhw atoch chi.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Eich enw a manylion eich cyfeiriad.

Pam mae arnom ei angen

Er mwyn inni anfon y cyhoeddiadau rydych chi wedi gofyn amdanyn nhw.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Dim ond i ddarparu’r gwasanaeth hwn yr ydyn ni’n defnyddio’r manylion cysylltu. Rydyn ni’n rhedeg adroddiadau ystadegol ar y mathau a’r niferoedd o gyhoeddiadau y gofynnir amdanyn nhw at ddibenion monitro, ond nid yw’r rhain yn cynnwys unrhyw wybodaeth a all gael ei hadnabod yn bersonol.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler einhamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn dibynnu ar eich cydsyniad er mwyn prosesu’r data personol y byddwch yn ei roi inni, er mwyn darparu’r gwasanaeth hwn. Mae hyn yn golygu bod gennych hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl unrhyw bryd. Os gwnewch chi hynny, byddwn yn diweddaru’n cofnodion ar unwaith i gyd-fynd â’ch dymuniadau.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’ yn y rhestr ar y chwith o dan y pennawd ‘Gwybodaeth gyffredinol’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Ydyn – rydym yn defnyddio Granby i ymdrin â rhai ceisiadau am gyhoeddiadau, ond dim ond i anfon y cyhoeddiadau allan y caniateir i Granby ddefnyddio’r wybodaeth.