Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

I ddarllen y tudalen yma yn Cymraeg, dewiswch ‘Cymraeg’ ar y dewisydd iaith isod.

Swyddfa’r ICO yng Nghaerdydd yw’r man cysylltu lleol i'r cyhoedd ac i sefydliadau yng Nghymru.

  • Mae gennyn ni wasanaeth cynghori sy’n mynd i’r afael ag ymholiadau cyffredinol ynghylch diogelu data a rhyddid gwybodaeth.
  • Rydyn ni’n hybu arferion da mewn hawliau gwybodaeth, drwy godi ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau sefydliadau ar draws pob sector.
  • Rydyn ni’n cydweithio â Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus ehangach i ddylanwadu ar feysydd polisi perthnasol ac i roi hawliau gwybodaeth ar waith.
  • Cyhyd ag y bydd rhywun ar gael, gallwn ddarparu siaradwyr ar gyfer digwyddiadau priodol ym maes codi ymwybyddiaeth.

Safonau’r Gymraeg

The ICO is committed to providing services to all stakeholders, and The Welsh Language (Wales) Measure 2011 established a legal framework to impose duties on public organisations to comply with standards of conduct in relation to the Welsh Language. The ICO is committed to providing services to Welsh speaking stakeholders, and the ICO Wales office these services in line with the standards imposed in our Compliance Notice which can be found here.

Dylid gwneud cwynion a chanmoliaeth sy'n ymwneud â'n cydymffurfiaeth â'r Gymraeg yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at swyddfa Cymru gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod. Ymdrinnir â'r rhain yn unol âein safonau gwasanaetha'n gweithdrefn gwyno bresennol.

You can also report concerns to the Welsh Language Commissioner.​

Manylion cysylltu’r ICO yng Nghymru

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – CymruYr Ail Lawr, Tŷ ChurchillFfordd ChurchillCaerdydd CF10 2HH

Ffoniwch 0330 414 6421 i siarad â’r tîm os gwelwch yn dda.

Ebost: cymru@ico.org.uk

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

I gael gwybodaeth am yr hyn yr ydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.