Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Yr ICO a COVID19

Os oes angen ichi gysylltu â ni yn ystod pandemig y coronafeirws, mae'n well gwneud hynny ar-lein. Gallwch ein ffonio ni hefyd ar 0303 123 1113 neu gysylltu drwy sgwrs fyw.

Gwasanaeth ffôn testun

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chyngor y Llywodraeth, mae ein swyddfeydd wedi’u cau ar hyn o bryd ac mae'r holl staff yn gweithio gartref. Felly, nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, efallai y gwelwch chi fod ein gwasanaeth sgwrs fyw yn ddewis amgen addas.

Rydyn ni yma i helpu

Mae ein llinellau cymorth yn dal yn agored. Gallwch ein ffonio ar 0303 123 1113 neu gysylltu â ni drwy sgwrs fyw.

A gallwch barhau i roi gwybod am gŵynion, ymholi ynglŷn â chwynion, cofrestru a chodi cwynion gyda ni drwy ddefnyddio'r ffurflenni gwe isod.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Rydym yn rhedeg gwasanaeth cynghori pwrpasol i sefydliadau bach, sy'n cynnwys unig fasnachwyr, pobl sy'n gweithio iddyn nhw eu hunain, busnesau bach, elusennau bach, ysgolion, cynghorau lleol, busnesau newydd, a busnesau bach a chanolig.

Mae ein hyb gwybodaeth COVID-19 yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio’u ffordd drwy faterion diogelu data a hawliau gwybodaeth yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth newydd a pherthnasol wrth i'r pandemig barhau.

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.