Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Yr ICO a COVID19

Oherwydd y pandemig COVID-19 a chyngor y Llywodraeth, mae ein swyddfeydd wedi’u cau ar hyn o bryd ac mae'r holl staff yn gweithio gartref. Rydym yn parhau i ddarparu ein wasanaethau, ond efellai y bydd oedi cyn i ni ymateb chi.

Rydyn ni yma i helpu

Mae ein llinellau cymorth yn parhau ar agor. Gallwch ein ffonio ar 0303 123 1113 neu gysylltu â ni drwysgwrs fyw. Gan fod staff yn gweithio gartref, nid yw ein gwasanaeth ffôn testun ar gael ar hyn o bryd ond efallai y gwelwch sgwrs fyw yn ddewis arall addas.

Ein horiau agor arferol yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp (ac eithrio gwyliau banc).

Gallwch barhau i adrodd, ymholi, cofrestru a chodi cwyn gyda ni gan defnyddio'r ffurlenni isod.

Hoffem eich annog i ddefnyddio’n gwefan lle bynnag y bo modd i gael gwybodaeth a chanllawiau.

Os ydych chi'n SME - gan gynnwys sefydliad bach, unig fasnachwyr, busnes bach, elusen bach, ysgolion, llywodraeth leol, cychwyn busnes neu SME - mae einHwb SMEyn lle da i ddechrau

Rydym hefyd yn rhedeg cyngor i SMEs os byddai'n well gennych gysylltu â ni am help

Mae'n Hwb gwybodaeth Coronafeirws yn helpu unigolion a sefydliadau i lywio diogelu data a hawliau gwybodaeth yn ystod y cyfnod ansicr. Manylion ein dull pragmatig a chymesur o reoleiddio yn ystod y pandemigGall hefyd cael ei weld yma.

Beth hoffech chi ei wneud?


I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Os oes gennych nam ac efallai y bydd angen addasiad gwasanaeth arnoch, rhowch wybod i ni.