Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben wrth gasglu’r wybodaeth hon yw asesu’r holl droseddau y rhoddir gwybod amdanyn nhw a chymryd camau ynglŷn â nhw.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’n tasgau cyhoeddus yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

O dan y gyfraith, mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cyfathrebu electronig cyhoeddus roi gwybod i ni am unrhyw dor diogelwch sy’n ymwneud â data personol. Ar y cyd â gwybodaeth am y tor diogelwch, mae arnon ni angen enw a manylion cysylltu cynrychiolydd o’ch busnes.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio’r data sy’n cael ei gasglu i gofnodi’r tor diogelwch, gwneud penderfyniadau am y camau y gallem eu cymryd, cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth a rhoi gwybod ichi am unrhyw gamau rydyn ni wedi’u cymryd.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler ein hamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn prosesu data personol ar y ffurflen tor diogelwch yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys pam y gallem wrthod eich cais, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Nac ydyn – dydyn ni ddim yn defnyddio proseswyr data ar gyfer yr uchod.