Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Gwelwch ein 'beth ni'n gwneud gyda'ch data personol pan yr ydych yn... 'ffeithlunam arolwg sylfaenol o'r gwybodaeth isod.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben ar gyfer casglu'r wybodaeth hon yw y gallwn hwyluso'r gynhadledd fideo, y grŵp ffocws, y weminar neu'r digwyddiad darlledu byw a darparu mynediad ehangach i'w gynnwys.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw tasg gyhoeddus, o dan erthygl 6(1)(e) o’r GDPR.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Os ydych yn bresennol neu'n gyflwynydd yn un o'r digwyddiadau hyn, bydd arnon ni angen cyfeiriad ebost gennych.

Rydyn ni’n recordio rhai digwyddiadau a bydd delwedd a sain pob cyflwynydd yn cael eu cipio wrth recordio. Os ydych yn bresennol efallai y cewch chi’r opsiwn o rannu’ch delwedd a'ch sain yn ystod y sesiwn. Os byddwch yn dewis gwneud hynny, bydd hyn hefyd yn cael ei gofnodi yn y recordiad.

Bydd rhai digwyddiadau'n cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda chymedrolwr. Os byddwch yn dewis rhyngweithio â'r sesiwn holi ac ateb, efallai y bydd eich sylwadau'n cael eu cyhoeddi i eraill yn y digwyddiad a hefyd yn ffurfio rhan o'r recordiad.

Os mae digwyddiad yn cael ei recordio, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi cyn law.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Rydyn ni’n defnyddio’ch cyfeiriad ebost i roi manylion y digwyddiad i chi. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw recordio sy'n digwydd. Ar gyfer digwyddiadau wedi'u recordio byddwn hefyd yn anfon dolen atoch i'r recordiad unwaith y bydd y digwyddiad wedi dod i ben.

Am rai digwyddiadau byddwn yn cyhoeddi'r recordiau ar ein wefan, YouTube neu Vimeo felly mae'n hygrych i'r cynulleidfa eang. Os bydd recordio digwyddiad yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn hysbysu chi cyn y digwyddiad.

Nid ydym yn cyhoeddi rhestrau cynrychiolwyr ar gyfer cynadleddau fideo, grwpiau ffocws, gweminarau neu ddigwyddiadau darlledu byw ond gall eich enw a'ch cyfeiriad e-bost fod yn weladwy i eraill sy'n bresennol yn ystod y digwyddiad.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

Byddwn yn cadw'ch ebost ac unrhyw recordiad o'r digwyddiad am 12 mis.

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler einhamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler '‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Os ydych am arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch [email protected]neu gallwch ein llinell cymorth ar 0303 123 1113.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Rydym yn defnyddio Microsoft Teams i cyflwyno ein weminar a digwyddiadau darlledu byw.

Rydym yn defnyddio Youtube a Vimeo i gyhoeddi rhai digwyddiadau.

Mae'r tri safle yn gollwng cwcis sydd ddim yn hanfodol

Ydyn ni'n neud unrhyw drosglwyddiadau data dramor?

Ydyn - ni'n trosglwyddo data i ganolfannau data Microsoft, Vimeo neu Google.