Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw cael pwynt cyswllt yn eich sefydliad a dweud wrthych beth yw canlyniad yr archwiliad.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o’r GDPR, sy’n caniatáu inni brosesu data personol pan fydd angen gwneud hynny i gyflawni’n tasgau cyhoeddus fel rheoleiddiwr.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Pan fyddwn yn cynnal archwiliad ymgynghorol, byddwn yn cymryd enw a manylion cyswllt prif bwynt cyswllt eich sefydliad. Efallai y byddwn hefyd yn cymryd manylion aelodau eraill o staff.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio'r data a gesglir i gwblhau'r archwiliad cynghori a dangos tystiolaeth o'r wybodaeth a ddarparwyd.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Byddwn ond yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi am yr ymweliad a rhannu ein crynodeb o ganlyniadau â chi na fydd yn cael ei gyhoeddi.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler einhamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn prosesu'r data personol hwn yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr, felly mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch data personol. Mae rhesymau dilys pam y gallwn wrthod eich gwrthwynebiad, sy'n dibynnu ar pam yr ydym yn ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Na.