Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

I gael trosolwg sylfaenol ar yr wybodaeth isod, gweler ein ffeithlun 'what we do with your personal data when you...' infographic

Cynnwys

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben wrth brosesu’ch data personol yw cyflawni’ch cais chi inni am wybodaeth.

Y sail gyfreithlon ar gyfer hyn yw erthygl 6(1)(C) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ymwneud â phrosesu sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol rydyn ni’n ddarostyngedig iddi.

Os oes unrhyw ran o'r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi inni mewn perthynas â chais am wybodaeth yn cynnwys data categori arbennig, megis gwybodaeth am iechyd, crefydd neu ethnigrwydd, y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i'w phrosesu yw erthygl 9(2)(g) o GDPR y Deyrnas Unedig, sydd hefyd yn ymwneud â'n tasg gyhoeddus ni a diogelu’ch hawliau sylfaenol chi, ac Atodlen 1, rhan 2(6), o Ddeddf Diogelu Data 2018 sy'n ymwneud â dibenion statudol a dibenion y llywodraeth.

Yr hyn y bydd arnom ei angen a pham mae arnom ei angen

Mae arnon ni angen gwybodaeth gennych chi er mwyn ymateb i chi a dod o hyd i’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani. Mae hyn yn ein galluogi i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan y ddeddfwriaeth rydyn ni’n dod o dani:

  • Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (2016)
  • Deddf Diogelu Data (2018)
  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000)
  • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (2004)
  • Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Yr hyn a wnawn gydag ef

Pan gawn ni gais gennych, byddwn yn agor ffeil achos electronig a fydd yn cynnwys manylion eich cais. Mae’r rhain fel rheol yn cynnwys eich manylion cysylltu ac unrhyw wybodaeth arall rydych chi wedi’i rhoi inni. Yn y ffeil achos hon byddwn ni hefyd yn storio copi o’r wybodaeth sy’n dod o fewn rhychwant eich cais.

Os ydych yn gwneud cais ynglŷn â’ch data personol, neu’n gweithredu ar ran rhywun sy’n gwneud cais o’r fath, yna byddwn yn gofyn am wybodaeth i’n bodloni pwy ydych chi. Os yw’n berthnasol, byddwn yn gofyn hefyd am wybodaeth i ddangos bod gennych awdurdod i weithredu ar ran rhywun arall.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddir inni er mwyn prosesu’ch cais am wybodaeth ac i wirio lefel y gwasanaeth rydyn ni’n ei roi.

Os yw’r cais yn ymwneud â gwybodaeth rydyn ni wedi’i chael oddi wrth sefydliad arall – ynghylch cwyn, er enghraifft – byddwn yn cysylltu â’r sefydliad(au) o dan sylw fel rhan o’r drefn i ofyn eu barn nhw am ddatgelu’r deunydd.

Rydym yn llunio ac yn cyhoeddi ystadegau sy’n dangos gwybodaeth megis nifer y ceisiadau sy’n dod i law, ond heb fod mewn ffurf sy’n adnabod neb.

Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn a fyddai gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn arolwg boddhad cwsmeriaid. Os hoffech gael eich cynnwys, byddwn yn trosglwyddo eich enw a'ch cyfeiriad e-bost i drydydd parti i gwblhau'r arolwg ar ein rhan.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler einhamserlen cadw gwybodaeth..

Os ydych yn cytuno i gymryd rhan yn yr arolwg profiad cwsmeriaid, bydd ICS yn cadw eich ymateb i'r arolwg am 30 diwrnod o'r arolwg yn cau. Byddant yn cadw eich enw a'ch cyfeiriad e-bost am 9 mis o ddyddiad dod i ben yr arolwg.

Beth yw’ch hawliau chi?

Am rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler 'Eich hawl fel unigolyn'.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Nac ydyn – dydyn ni ddim yn defnyddio proseswyr data ar gyfer yr uchod.

Rydym yn defnyddio'r Sefydliad Gwasanaethau Cwsmeriaid (ICS) fel prosesydd data i gynnal ein harolygon boddhad cwsmeriaid.