Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Os byddwn yn casglu data personol drwy ein gwefan, byddwn yn agored i hyn. Byddwn yn ei gwneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn esbonio'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud ag ef.

Dadansoddeg

Pan fyddwch yn ymweld www.cy.ico.org.uk, rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o'r safle. Dim ond mewn ffordd nad yw'n adnabod neb yn uniongyrchol y caiff y wybodaeth hon ei phrosesu. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i adrodd ar nifer yr ymwelwyr, ac i wneud gwelliannau i'n gwasanaeth.

Dim ond os bydd ymwelwyr yn optio i mewn y cesglir y wybodaeth hon. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cael ei dosbarthu fel data personol oherwydd bod Google yn neilltuo dynod unigryw i bob ymwelydd. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw'r rhai sy'n ymweld â'n gwefan.

Mae gennym fesurau i ddiogelu'r wybodaeth a gesglir, sy'n cynnwys: cyfyngu ar faint o ddata a gesglir (gan gynnwys peidio â chasglu cyfeiriadau IP llawn), gosod amserlen gadw, cyfyngu ar fynediad i'n data Google Analytics, ac adolygu ein defnydd o ddadansoddeg yn rheolaidd.

Rydym yn cadw data dadansoddeg am 14 mis o ymweliad diwethaf ymwelydd.

Cwcis

Rydym yn defnyddio offeryn cwcis ar ein gwefan i sicrhau cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol rydyn ni’n eu defnyddio.

Mae cwcis sy'n angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau, diogelwch a hygyrchedd wedi’u gosod, ac nid ydynt yn cael eu dileu gan yr offeryn.

Gallwch ddarllen mwy am sut rydyn ni’n defnyddio cwcis, a sut i newid eich dewisiadau cwcis, ar ein tudalen Cwcis.

Injan chwilio

Funnelback sy’n rhedeg ein chwiliad gwefan a’n chwiliad hysbysiadau penderfynu. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwilio yn cael eu cofnodi’n ddienw i’n helpu i wella’n gwefan ac i wella sut mae’r chwiliad yn gweithio. Does dim gwybodaeth bersonol a all gael ei hadnabod yn cael ei chasglu gennyn ni na Funnelback.

Diogelwch a pherfformiad

Rydym yn defnyddio mur cadarn cymhwysiad gwe trydydd parti o Cloudflare i helpu i gynnal diogelwch a pherfformiad ein gwefan. Mae'r gwasanaeth yn gwirio bod traffig i'r safle yn ymddwyn fel y byddai disgwyl. Bydd y gwasanaeth yn rhwystro traffig nad yw'n defnyddio'r safle yn ôl y disgwyl. I ddarparu'r gwasanaeth hwn, mae Cloudfareyn prosesu cyfeiriadau IP ymwelwyr safle.

Rydym yn lletya’n gwefan yn Microsoft Azure yn y Deyrnas Unedig ac yn cadw gwybodaeth am y traffig am 12 mis.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Y diben ar gyfer gweithredu'r uchod yw cynnal a monitro perfformiad ein gwefan a cheisio’n gyson i wella'r wefan a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig i'n defnyddwyr. Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw naill ai Erthygl 6(1)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig, er enghraifft pan fydd arnon ni angen eich cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol a ddefnyddiwn, neu Erthygl 6(1)(f) sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, er enghraifft, er mwyn cynnal uniondeb ein systemau TG a pharhad ein busnes.

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan ein bod yn prosesu’ch data personol at ein buddiannau dilys ni fel y’u nodwyd uchod, mae gennych hawl i wrthwynebu’n gwaith yn prosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys y gallen ni wrthod eich gwrthwynebiad, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.