Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Dadansoddeg

Pan fyddwch yn ymweld â www.ico.org.uk, rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth safonol am gofnodion rhyngrwyd a manylion am ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn er mwyn canfod pethau fel nifer yr ymwelwyr â rhannau gwahanol o’r wefan. Dim ond mewn ffordd nad yw'n adnabod neb y mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu. Dydyn ni ddim yn gwneud unrhyw ymgais i ganfod pwy yw’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan, nac yn caniatáu i Google wneud ymgais i wneud hyn chwaith.

Os byddwn yn casglu data personol drwy’n gwefan, fe fyddwn yn agored ynglŷn â hynny. Byddwn yn gwneud hyn yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn esbonio’r hyn rydyn ni’n bwriadu ei gwneud â hi.

Cwcis

Rydym yn defnyddio offeryn cwcis ar ein gwefan i sicrhau cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol rydyn ni’n eu defnyddio.

Mae cwcis sy'n angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau, diogelwch a hygyrchedd wedi’u gosod, ac nid ydynt yn cael eu dileu gan yr offeryn.

Gallwch ddarllen mwy am sut rydyn ni’n defnyddio cwcis, a sut i newid eich dewisiadau cwcis, ar ein tudalen Cwcis.

Injan chwilio

Funnelback sy’n rhedeg ein chwiliad gwefan a’n chwiliad hysbysiadau penderfynu. Mae ymholiadau a chanlyniadau chwilio yn cael eu cofnodi’n ddienw i’n helpu i wella’n gwefan ac i wella sut mae’r chwiliad yn gweithio. Does dim gwybodaeth bersonol a all gael ei hadnabod yn cael ei chasglu gennyn ni na Funnelback.

Diogelwch a pherfformiad

Rydym yn defnyddio mur cadarn trydydd parti ar gyfer cymwysiadau’r we, oddi wrth Oracle Dyn, i helpu i gynnal diogelwch a pherfformiad ein gwefan. Mae'r gwasanaeth yn gwirio bod traffig i'r wefan yn ymddwyn fel y disgwylir. Bydd y gwasanaeth yn rhwystro traffig nad yw'n defnyddio'r wefan yn unol â’r disgwyl. Er mwyn darparu'r gwasanaeth hwn, mae Dyn yn prosesu cyfeiriadau IP ymwelwyr â’r wefan.

Rydym yn lletya’n gwefan yn Microsoft Azure yn y Deyrnas Unedig ac yn cadw gwybodaeth am y traffig am 12 mis.

Browsealoud

Mae gwasanaeth Browsealoud yn caniatáu i ymwelwyr â’r wefan glywed y wefan yn cael ei darllen ar goedd, symleiddio ac addasu'r wefan, a chyfieithu'r cynnwys i wahanol ieithoedd. Darperir hyn gan Texthelp.

Pan fydd ceisiadau am ddarllen y cynnwys ar goedd yn cael eu gwneud, caiff y cynnwys ei amgryptio a'i anfon i Texthelp i'w droi'n sain. Yna mae’n cael ei anfon yn ôl gan ddefnyddio'r un amgryptiad. Pan fydd ceisiadau am gyfieithu'r cynnwys yn cael eu gwneud, mae’r cynnwys yn cael ei anfon yn yr un modd yn ôl ac ymlaen i wasanaeth Google Translate.

Nid yw Browsealoud yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol a all gael ei hadnabod.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Y diben ar gyfer gweithredu'r uchod yw cynnal a monitro perfformiad ein gwefan a cheisio’n gyson i wella'r wefan a'r gwasanaethau y mae'n eu cynnig i'n defnyddwyr. Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw naill ai Erthygl 6(1)(a) o GDPR y Deyrnas Unedig, er enghraifft pan fydd arnon ni angen eich cydsyniad ar gyfer y cwcis dewisol a ddefnyddiwn, neu Erthygl 6(1)(f) sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo'n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon, er enghraifft, er mwyn cynnal uniondeb ein systemau TG a pharhad ein busnes.

Beth yw’ch hawliau chi?

Gan ein bod yn prosesu’ch data personol at ein buddiannau dilys ni fel y’u nodwyd uchod, mae gennych hawl i wrthwynebu’n gwaith yn prosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys y gallen ni wrthod eich gwrthwynebiad, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.