Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i dalu neu adnewyddu eich ffi flynyddol ar gyfer diogelu data.

Noder: Os nad ydych wedi llenwi ffurflen gais yn barod, ewch i'n tudalen 'Cofrestru' neu cliciwch yma.

Rydym yn anfon e-bost at sefydliadau chwe wythnos cyn i'w ffi ddod i ben. Os yw ni wedi cysylltu â chi'n ddiweddar a bod angen i chi adnewyddu eich ffi, mae nifer o opsiynau talu ar gael.

Sut allai talu?

Debyd uniongyrchol

Os ydych chi'n talu drwy ddebyd uniongyrchol mae gostyngiad o £5 yn y ffi.

I sefydlu debyd uniongyrchol yn electronig, bydd angen eich cyfeirnod archeb a'ch cyfeirnod cofrestru arnoch (anfonwyd y rhain fel rhan o'ch cais neu ohebiaeth adnewyddu). Ar ôl i chi gael y rhain, defnyddiwch y ddolen ganlynol:

Talu drwy ddebyd uniongyrchol

Os na allwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, gallwch lawrlwytho cyfarwyddyd debyd uniongyrchol:

Rydym yn derbyn copïau wedi'u sganio o'r cyfarwyddyd debyd uniongyrchol. Gellir e-bostio'r rhain ar ffurf PDF i [email protected]. Wrth anfon y cyfarwyddyd debyd uniongyrchol atom, rhowch 'Debyd wedi'i gwblhau' yn y llinell pwnc.

Noder: Sicrhewch fod y cyfarwyddyd debyd uniongyrchol wedi'i lofnodi, ei ddyddio ac yn cynnwys eich cyfeirnod cofrestru.

Pan fyddwch yn sefydlu debyd uniongyrchol, bydd y taliad yn cael ei gymryd ar gyfer y taliad eleni yn ogystal â'r blynyddoedd dilynol.

Cerdyn debyd neu gredyd

Tip: os ydych chi'n cael trafferth gwneud taliad ar-lein, weithiau gall helpu i newid y porwr rydych chi'n ei ddefnyddio.

Os byddai'n well gennych dalu ar-lein, bydd angen eich cyfeirnod archeb a'ch cyfeirnod cofrestru arnoch (anfonwyd y rhain fel rhan o'ch cais neu ohebiaeth adnewyddu).

Tip: cliciwch 'Talu' unwaith yn unig, a pheidiwch ag adnewyddu eich tudalen tra bod eich taliad yn cael ei brosesu, gan y gallech dalu ddwywaith.

Talu gyda cherdyn

Siec

Mae'n rhatach i chi os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, ond gallwch dalu â siec. Gwnewch eich siec yn daladwy i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ac ysgrifennwch eich cyfeirnod cofrestru ar y cefn.

Os byddwch yn dewis anfon siec, anfonwch hi i'r cyfeiriad canlynol:

FAO Data Protection Fees Team
Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

BACS

Os yw'n well gennych dalu drwy BACS, sicrhewch fod eich cyfeirnod cofrestru wedi'i gynnwys gyda'ch taliad. Ar gyfer talu cofrestriadau lluosog, anfonwch gyngor talu neu e-bost eglurhaol at [email protected]. Os nad yw'r cyfeirnod cofrestru wedi'i gynnwys ar eich cyngor talu, ni fyddwn yn gallu dyrannu'r taliad ac ni fyddwch wedi cofrestru.

Isod mae'r manylion sydd eu hangen arnoch i wneud taliad BACS:

Cod didoli: 16-34-24

Rhyf cyfrif: 11663041

Cyfeiriad:

Royal Bank of Scotland
St Ann's Street
St Ann's Square
Manchester
M2 7PW

Enw'r cyfrif: Information Commissioner Registration Account

BIC RBOS GB 2L

(SWIFT)

IBAN GB77 RBOS 1634 2411 6630 41

Am rhagor o wybodaeth am yr hyn ydyn yn ei gwneud gyda data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd