Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Os ydych chi wedi cael llythyr gan yr ICO yn ddiweddar yn gofyn i chi i dalu'r ffi diogelu data, gobeithio bydd ein wefan yn ddefnyddiol i chi a help chi i gydymffurfio â'r GDPR y DU. Os ydych chi wedi talu yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, anwybyddwch y llythyr sy’n gofyn ichi dalu. Bydd angen ichi adnewyddu’ch ffi bob 12 mis.

 

Pan fyddwch yn llenwi ffurflen gais ar-lein neu'n gwneud taliad, rydym yn ceisio anfon eich cadarnhad yn gynnar y diwrnod gwaith canlynol. Er hynny, oherwydd y swm mawr o waith sy’n dod i law ar hyn o bryd, efallai y bydd eich cadarnhad yn cyrraedd yn ddiweddarach y diwrnod canlynol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

 

Mae angen i bob sefydliad neu unig fasnachwr sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi diogelu data i’r ICO, oni bai eu bod wedi'u hesemptio.

Rydym yn cyhoeddi rhywfaint o'r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y gofrestr rheolwyr. Os ydych chi’n defnyddio cyfeiriad domestig ac nad ydych am i hwnnw gael ei gynnwys ar y gofrestr, sy'n gyhoeddus ar ein gwefan, rhowch gyfeiriad Blwch Postio neu gyfeiriad arall.

Talu nawr

Tip: if you are having trouble making an online payment, sometimes it can help to change the browser you are using.

 

Taliad tro cyntaf

Dylai gymryd tua 15 munud ichi lenwi'r ffurflen hon.

Bydd angen ichi lenwi'r ffurflen hon mewn un sesiwn. Rydyn ni’n awgrymu, felly, y dylech chi gasglu popeth y bydd arnoch ei angen i lenwi’r ffurflen cyn ichi ddechrau arni. Bydd arnoch angen y canlynol

  • manylion eich cerdyn credyd/debyd neu fanylion talu eraill;
  • manylion y sefydliad(au) rydych chi’n eu cofrestru, e.e. rhif Tŷ'r Cwmnïau (os yw'n gymwys), enw, cyfeiriad; a
  • manylion am nifer y staff sydd gennych a'ch trosiant.

I gael gwybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud gyda data personol, gweler einpolisi preifatrwydd.

Cliciwch ar ‘Talu’ unwaith yn unig, a pheidiwch ag adnewyddu’ch tudalen tra bo’ch taliad yn cael ei brosesu, gan y gallech chi dalu ddwywaith

Adnewyddu

I gael gwybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud â data personol, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Mae’r ffurflen gofrestru Gymraeg ar gael yma (pdf).

DS: O 25 Mai 2018, bydd pobl sy'n defnyddio CCTV at ddibenion domestig, hynny yw, i fonitro’u heiddo, hyd yn oed os yw'n ffilmio y tu hwnt i ffiniau eu heiddo yn cael eu hesemptio rhag talu ffi o dan y gyfraith diogelu data.

Ar 1 Ebrill 2019, rhoddodd Rheoliadau Diogelu Data (Ffioedd a Gwybodaeth) (Diwygio) 2019 esemptiad ynglŷn â phrosesu data personol i aelodau Tŷ'r Arglwyddi, cynrychiolwyr etholedig a darpar gynrychiolwyr. Diffinnir ‘cynrychiolwyr etholedig’ gan Ddeddf Diogelu Data 2018 ac mae'n cynnwys, ymysg eraill, ACau yng Nghymru, Aelodau Seneddol, Aelodau o Senedd yr Alban, cynghorwyr etholedig mewn cynghorau sir, cynghorau dosbarth, bwrdeistrefi Llundain, cynghorau plwyf, meiri etholedig a chomisiynwyr heddlu a throseddu. Mae ‘darpar gynrychiolydd' yn cyfeirio at unrhyw un sy'n ceisio dod yn gynrychiolydd etholedig fel y'i diffinnir uchod.

Faent mae'n ei gostio?

Mae cost eich ffi diogelu data yn dibynnu ar eich maint a'ch trosiant. Mae yna dair haen o ffi yn amrywio o £40 i £2,900, ond i'r rhan fwyaf o sefydliadau bydd yn £40 neu £60. Does dim TAW i’w thalu ar unrhyw daliad.

Mae rhai sefydliadau’n talu £40 beth bynnag fo'u maint a'u trosiant, sef:

  • Elusennau;
  • cynlluniau pensiwn galwedigaethol bach.

Gallwch ddefnyddion eincyfrifiannell haenau ffioeddi ddarganfod faint y bydd angen i chi dalu.

Ddim yn sichr a oes angen i chi dalu ffi i'r ICO?

Gallwch ddefnyddio’n cyfrifiannell haenau ffioedd i ganfod faint y bydd angen i chi ei dalu.

Heb fod yn sicr a oes angen ichi benodi swyddog diogelu data?

Gallwch ddefnyddio’n cyfrifiannell haenau ffioedd i ganfod faint y bydd angen i chi ei dalu.

Ychwanegwch Swyddog Diogelu Data

Maen hawdd iychwanegu Swyddog Diogelu Data(DPO). Darganfod sut.

Oes gennych chi nifer o sefydliadau y mae'n ofynnol iddyn nhw dalu ffi diogelu data?

Cysylltwch â'n llinell gymorth ffioedd diogelu data ar 0303 123 1113 i drafod sut gallwn ni helpu.

Newid fy manylion

A oes angen newidneu ddiweddaru'r manylion sydd gennym?

Unrhyw gwestiynau?

Efellai y bydd gennym yr ateb - darllenwch ein FAQs