Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

O dan Reoliadau Diogelu Data (Ffioedd a Gwybodaeth) 2018, mae angen i unigolion a sefydliadau sy'n prosesu data personol dalu ffi diogelu data i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u hesemptio.

Drwy fynd drwy'r cwestiynau canlynol, byddwch yn gallu penderfynu a oes angen i chithau – fel unigolyn ynteu ar ran eich busnes neu’ch sefydliad – dalu ffi i'r ICO.

O 25 Mai 2018, bydd pobl sy'n defnyddio CCTV at ddibenion domestig, hynny yw, i fonitro’u heiddo, hyd yn oed os yw'n ffilmio y tu hwnt i ffiniau eu heiddo yn cael eu hesemptio rhag talu ffi o dan y gyfraith diogelu data.

Ar 1 Ebrill 2019, newidiodd y rheolau ynghylch talu'r ffi diogelu data. Mae aelodau Tŷ'r Arglwyddi, cynrychiolwyr etholedig a darpar gynrychiolwyr (gan gynnwys comisiynwyr heddlu a throseddu) wedi'u hesemptio rhag talu ffi, oni bai eu bod yn prosesu data personol at ddibenion heblaw arfer eu swyddogaethau fel Aelod o Dŷ'r Arglwyddi, cynrychiolydd etholedig neu ddarpar gynrychiolydd. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein canllawiau ar y ffi diogelu data.

Bydd hyn yn cymryd 5 munud

dechrau nawr