Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Cam 1: Gofyn i'r awdurdod cyhoeddus i wneud adolygiad mewnol

Cysylltu'r awdurdod cyhoeddus yn ysgrifenedig a gofynnwch i adolygu'r penderfyniad. Eglurwch pam ydych yn anghytuno gyda'r ymateb, gan fod yn mor clir a phosib. Os ydy wedi cadw gwybodaeth o chi, dylen nhw esbonio pam. Efallai byddwch yn ffeindio fe'n cynorthwyol i dderbyn ail barn o rywun yr ydych yn nabod, i helpu chi i asesio os ydy'r ymateb yn teg ac yn gwneud synnwyr.

Fel arfer, dylai awdurdod cyhoeddus ymateb i'ch cais am adolygiad mewnol o fewn 20 diwrnod gwaith arall. Dylai cario allan adolygiad yn ffyrdd annibynnol a theg. Peidiwch aros rhy hir i geisio'r adolygiad - gall awdurdod cyhoeddus gwrthod i ddelio gyda fe os ydych yn aros mwy na 40 diwrnod gwaith.

Gallwch chi defnyddio'r llythyr cwyn neu templed e-bost olynnol fel arweiniad, wrth adio i fewn y manlyion o'ch cwyn ei hun:

[DYDDIAD]

Rhif cyfeirnod:

Diolch ichi am eich ymateb i'm chais am wybodaeth, a anfonais ar [ddyddiad], copi wedi'i atodi.

Rwy'n anfodlon ar y modd yr ymdriniwyd â'm cais am y rheswm/rhesymau a ganlyn:

Esboniwch pam rydych chi'n anfodlon ar ganlyniad eich cais. Er enghraifft:

Rwy'n anghytuno â chanlyniad y prawf budd cyhoeddus oherwydd...

Dwy ddim yn credu y byddai cost darparu'r wybodaeth yn uwch na'r terfyn costau oherwydd...

Dydych chi ddim wedi darparu fi gyda digon o gymorth i goethi fy nghais...

Rydw i'n anghytuno gyda'r eithriad oherwydd...]

Gweithredwch adolygiad mewnol o gwmpas ymdriniaeth fy nghais ac ystyried newid eich safle.

Rydw i'n deall dylech chi ymateb i fi o fewn 20 diwrnod gwaith, sy'n cael ei amlinellu yn arweiniad y Comisiynydd Gwybodaeth:

"Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn argymell y dylai awdurdodau cyhoeddus gynnal adolygiadau mewnol o fewn 20 diwrnod gwaith. O dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol mae yna ofyniad cyfreithiol bod rhaid i adolygiadau mewnol gael eu cynnal cyn gynted â phosib ac o fewn 40 diwrnod gwaith."

Diolch,

[Enw]

Cam 2: Cwyno i'r ICO

Os ydych chi'n anhapus gyda'r canlyniad o'r adolygiad mewnol, gallwch chi cwyno i'r ICO a byddwn yn wneud asesiad annibynnol o'r ymateb oeddech yn derbyn. Dydyn ni ddim yn ymddwyn fel eich cynrychiolydd. Ein rol yw i gweithredu'r deddfwriaeth rydyn yn goruchwilio am fuddion y cyhoedd dros geiswyr unigol. Dydyn ni ddim yn gwobrwyo cyfadfeiriad.

Y ffordd hawsach i wneud cwyn gyda ni yw trwy ein wefan.

Cyn i chi cwyno, mae'n helpu i ddarllen einArweiniad manwl ar ein proses cwynion.

Bydd rhaid i ni gweld copiau o'r rhannau mwyaf perthnasol o'ch cyfatebiaeth gyda'r sefydliad - eich cais, eu ymateb, eich cais am adolygiad mewnol ac y canlyniad o eu adolygiad.

Darparwch eich cwyn i ni o fewn chwech wythnos o'r ymateb neu eich cyswllt olaf gyda nhw.

Os dydych chi ddim yn hapus wrth dderbyn canlyniad, mae gennych chi'r hawl i gymryd y mater i'rTribiwnlys Rhenc Cyntaf (Hawliau Gwybodaeth).

Cyngor pellach gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Am fwy o gyngor, gallwch gysylltu â ni argwasanaeth sgwrsio bywneu ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Rhagor o ddeunydd darllen

Mae'n Indecs arweiniad FOI ac EIRyn gadael i chi mynedu'r arweiniaeth ffurfiol rydyn ni wedi cynhyrchu am awdurdodau cyhoeddus. Mae'r pobl sy'n delio gyda'ch cais yn tueddol o seilio ei benderfyniad ar yr arweiniaeth hyn.

Rydyn ni'n cyhoeddi einhysbysiad dewisiad. Dyma'r penderfyniadau ffurfiol rydyn ni'n gwneud ar gwynion penodol am FOI neu cwynion EIR sy'n dod i ni gan aelodau o'r cyhoedd.