Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Eich hawl i gael gwybod os yw’ch data personol yn cael ei ddefnyddio

Rhaid i sefydliad roi gwybod ichi os yw'n defnyddio’ch data personol. Dylai ddarparu gwybodaeth fanwl am y canlynol:

 • Why it is using your data.
 • What type/types of data it is using.
 • Pa mor hir y bydd eich data yn cael ei gadw
 • IOs yw’n mynd i drosglwyddo’ch data i drydydd parti, theenwau or categories of recipients, a'r rhesymau dros drosglwyddo.
 • Information if it is going to transfer the data overseas, including the country involved and what will be done with the data.
 • Your information rights.
 • Where the data is from.
 • Os yw'n defnyddio'r data wrth broffilio (math o brosesu awtomataidd lle mae’ch data personol yn cael ei ddefnyddio i ddadansoddi neu ragfynegi pethau fel eich perfformiad yn y gwaith, eich sefyllfa economaidd, eich iechyd, eich dewisiadau a’ch diddordebau personol).
 • Sut i gysylltu â'r sefydliad.
 • Your right to complain to the ICO.

This is called ‘privacy information’.

The organisation should give you privacy information at the time it collects your data. If it obtains your data from another source, it should provide privacy information within one month. It may do so in the form of a privacy notice.

This is called your ‘right to be informed’.

When can an organisation not inform you of its activities?

Yn gyffredinol, mae'n rhaid i sefydliadau roi gwybodaeth am breifatrwydd ichi, ond mewn rhai amgylchiadau does dim rhaid iddyn nhw wneud hynny. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • you already have the privacy information and nothing has changed
 • mae rhoi'r wybodaeth breifatrwydd ichi yn amhosibl neu byddai angen "ymdrech anghymesur", neu
 • byddai rhoi'r wybodaeth am breifatrwydd ichi yn ei gwneud hi'n amhosibl defnyddio'ch data neu yn niweidio'r rhesymau dros ei ddefnyddio yn ddifrifol.

Sut ddylwn i godi fy nghŵyn am sut mae sefydliad wedi ymdrin â'm gwybodaeth?

You can use the template letter below to help you raise your complaint.

[Eich cyfeiriad llawn]
[Eich rhif ffôn]
[Y dyddiad]

[Enw a chyfeiriad y sefydliad]
[Rhif cyfeirnod (os darperir o fewn yr ymateb cychwynnol)]

Annwyl [Syr neu Madam/enw’r person rydych wedi bod mewn cysylltiad ag ef]

Cwyn am hawl gwybodaeth

[Eich enw a'ch cyfeiriad llawn ac unrhyw fanylion eraill megis rhif y cyfrif i'ch helpu i'ch adnabod]

Rwy’n pryderu nad ydych wedi ymdrin â’m gwybodaeth bersonol i yn gywir.

[Rhowch fanylion eich cwyn, gan esbonio'n glir ac yn syml beth sydd wedi digwydd a, lle bo'n briodol, ei effaith arnoch chi.]

Rwy'n deall, cyn adrodd fy nghŵyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) y dylwn roi'r cyfle i chi ddelio ag ef.

Os hoffwn, pan fyddaf yn cael eich ymateb, adrodd fy nghŵyn i'r ICO o hyd, byddaf yn rhoi copi ohono iddynt i'w ystyried.

Gallwch weld canllawiau ar eich rhwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth ar hawliau gwybodaeth ar wefan yr ICO (www.ico.org.uk) yn ogystal â gwybodaeth am eu pwerau rheoleiddio nhw a’r camau y gallant eu cymryd.

Byddwch cystal ag anfon ymateb llawn o fewn un mis calendr. Os na allwch ymateb o fewn yr amserlen honno, rhowch wybod imi pa bryd y byddwch yn gallu ymateb.

Os oes unrhyw beth yr hoffech ei drafod, cysylltwch â mi ar y rhif canlynol [Rhif ffôn].


Yn gywir
[Llofnod]