Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Mae Rheoliadau Diogelu Data (Ffioedd a Gwybodaeth) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i bob sefydliad sy'n prosesu gwybodaeth bersonol dalu ffi i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), oni bai eu bod wedi'u heithrio. Bydd methu â gwneud hynny yn arwain at gosb benodedig.

Mae mwy nag 1 miliwn o dalwyr fee. Rydym yn cyhoeddi:

  • enw a chyfeiriad y rheolydd;
  • y cyfeirnod cofrestru;
  • lefel y ffi a dalwyd;
  • y dyddiad a gofrestrwyd a'r dyddiad y daw'r cofrestriad i ben;
  • unrhyw enwau masnachu eraill y sefydliad; a
  • manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data (DPO) os dywedwyd wrthym am un. Bydd enw'r Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei gyhoeddi os ydynt wedi cydsynio i hyn.

Chwilio’r gofrestr