Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Beth yw'r hawl i weld wybodaeth?

Mae gennych yr hawl i ofyn i sefydliad a ydynt yn defnyddio neu'n storio eich gwybodaeth bersonol ai peidio. Gallwch hefyd ofyn iddynt am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol, ar lafar neu'n ysgrifenedig.

Gelwir hyn yn hawl mynediad ac fe'i gelwir yn gyffredin yn gwneud cais gwrthrych am wybodaeth neu SAR.

Mae'r canllaw hwn yn esbonio sut i wneud cais gwrthrych am wybodaeth.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer unigolion sydd am wneud cais gwrthrych am eu gwybodaeth bersonol a gedwir gan yr heddlu a'r system cyfiawnder troseddol ehangach.

Pam gwneud cais gwrthrych am wybodaeth?

Gallwch wneud cais gwrthrych am wybodaeth i gael gwybod:

  • pa data personol y mae sefydliad yn ei ddal amdanoch;
  • sut maen nhw'n ei ddefnyddio;
  • gyda phwy y maent yn ei rannu; a
  • O ble y cawsant eich data o

Gall y wybodaeth hon hefyd eich helpu i arfer eich gwybodaeth yn effeithiol.

Enghraifft

Ar ôl derbyn copïau o'ch data personol a gedwir gan eich meddygfa, rydych yn sylwi eu bod wedi cofnodi eich dyddiad geni yn anghywir.

Gallech nawr gysylltu â'ch meddygfa gyda chais i gywiro eich gwybodaeth bersonol