Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Am eich cwyn

Beth yw pwnc eich cwyn? *

Bydd arnon ni angen copi o lythyrau neu negeseuon ebost rydych chi wedi’u hanfon at y sefydliad, ac unrhyw ymatebion ganddyn nhw. Anfonwch y dogfennau mwyaf perthnasol yn unig. Uchafswm o bedair ffeil. Os bydd angen rhagor, byddwn yn gofyn i chi ddarparu’r rheiny yn nes ymlaen. Rydym yn derbyn ffeiliau Word, Excel a ffeiliau eraill Microsoft Office, ffeiliau Open Office, txt, pdf a delweddau. Hyd at 1.5 MB yr un

Y sefydliad y mae’ch cwyn yn ymwneud ag ef

Cyfeiriad y sefydliad

Os ydych yn ei wybod

Enw llawn y person rydych wedi cysylltu ag ef yn y sefydliad, os oes gennych un

Rhif y person y buoch yn siarad ag ef, os oes gennych un

Amdanoch chi

Enw’r sawl sy’n llenwi’r ffurflen hon. Mae arnon ni angen eich enw, hyd yn oed os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun arall

Ticiwch os oedd y sawl sy’n gwneud y gŵyn yn 16 oed neu’n iau pan wnaeth gais neu gŵyn i’r sefydliad. Defnyddiwn hyn i ddeall a yw’r gŵyn yn ymwneud â hawliau plant

Y cyfeiriad yr hoffech i ni ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth am y gŵyn hon

Eich cyfeiriad

Dewisol. Dim ond i gysylltu â chi am eich cwyn y defnyddiwn ni hwn

Dewisol. Defnyddiol os oes angen inni gysylltu â chi

Datganiad