Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Ein diben ni wrth brosesu’r wybodaeth hon yw cael pwynt cysylltu yn eich sefydliad chi a rhoi canlyniad yr ymweliad i chi.

Y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) o GDPR y Deyrnas Unedig, sy'n ein galluogi i brosesu data personol pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn cyflawni’n tasgau cyhoeddus yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Pan fyddwn yn cynnal ymweliad archwilio neu ymweliad cynghori, cymerwn enw a manylion cysylltu prif bwynt cysylltu’ch sefydliad. Gallwn gymryd manylion aelodau eraill o’r staff hefyd yn ystod yr ymweliad.

Pam mae arnom ei angen

Rydym yn defnyddio’r data a gesglir i gwblhau’r ymweliad archwilio/cynghori ac i roi tystiolaeth o’r wybodaeth a ddarparwyd.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Gallwn gyhoeddi crynodeb o’r archwiliad rydyn ni wedi’i gwblhau gyda chi, ond fydd hyn ddim yn cynnwys data personol. Byddwn yn cyhoeddi’r ffaith ein bod wedi cynnal ymweliad cynghori, ond fydd hyn ddim yn cynnwys data personol.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

I gael gwybodaeth am pa mor hir rydyn ni’n cadw data personol, gweler einhamserlen cadw gwybodaeth..

Beth yw’ch hawliau chi?

Rydym yn prosesu data personol yn yr wybodaeth am yr ymweliad yn rhinwedd ein swydd fel rheoleiddiwr, felly mae gennych chi hawl i wrthwynebu’n gwaith i brosesu’ch data personol. Mae yna resymau dilys pam y gallem wrthod eich cais, sy’n dibynnu ar pam rydyn ni’n ei brosesu.

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler ‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Nac ydyn