Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Diben y prosesu a’r sail gyfreithiol drosto

Caiff data personol ei brosesu at ddibenion hwyluso cynllun peilot a gynhelir fel rhan o'r astudiaeth i-Advice. Bydd y cynllun peilot yn profi'r ystyriaethau dylunio gwasanaeth sy'n gysylltiedig â gweithredu gwasanaeth cynghori uniongyrchol ar gyfer sefydliadau sy'n arloesi gyda'r defnydd o ddata personol.

Y sail gyfreithiol rydyn ni’n dibynnu arni i brosesu’ch data personol yw erthygl 6(1)(e) (tasg gyhoeddus) o’r GDPR y DU i brosesu’r data personol.

Yr hyn y bydd arnom ei angen

Byddwn yn prosesu eich enw, cyfeiriad ebost ac unrhyw fanylion cyswllt eraill a ddarperir gennych.

Yr hyn a wnawn gydag ef

Byddwn yn defnyddio eich enw a'ch manylion cyswllt i ymgysylltu â chi fel rhan o'r ymarfer peilot i-Advice.

Bydd eich enw a'ch manylion cyswllt yn cael eu cyflwyno i PA Consulting sef ein proseswyr data ar gyfer yr astudiaeth i-Advice. Bydd PA Consulting yn defnyddio'r wybodaeth honno i ymgysylltu â chi fel rhan o'r ymarfer peilot i-Advice.

Pa mor hir y byddwn yn ei chadw

Bydd yr ICO yn cadw'r data a ddarperir gennych am 3 blynedd yn unol â'n hamserlen Cadw a Gwaredu.

Beth yw’ch hawliau chi?

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau, gweler '‘Eich hawliau chi fel unigolyn’.

Ydyn ni’n defnyddio unrhyw broseswyr data?

Ydyn - PA Consulting.