Mae'r ICO yn bodoli i'ch grymuso chi drwy gyfrwng gwybodaeth.

Beth wna i os bydda i'n anfodlon ar yr ymateb i'm cais?

Os ydych chi'n anfodlon ar yr ymateb, mae angen ichi gwyno'n uniongyrchol i'r awdurdod cyhoeddus.

Mae'n rhaid i awdurdodau cyhoeddus ystyried cwynion am geisiadau o dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Fe ddylen nhw ystyried cwynion am geisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Dylech gael ymateb i'ch cwyn o fewn 40 diwrnod gwaith.

Rhaid i'r awdurdodau cyhoeddus gynnwys gwybodaeth am sut i gwyno yn eu hymateb i'ch cais. Bydd y broses gwyno yn cael ei galw'n 'adolygiad mewnol'.

Gallwch ddefnyddio'n templed neges ebost neu lythyr i'ch helpu i godi'ch cwyn gyda'r awdurdod cyhoeddus.

[Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth]

[DYDDIAD]

Annwyl Syr/Madam

Rhif Cyf: [os yw'n gymwys]

Diolch ichi am eich ymateb i'm chais am wybodaeth, a anfonais ar [ddyddiad], copi wedi'i atodi.

Rwy'n anfodlon ar y modd yr ymdriniwyd â'm cais am y rheswm/rhesymau a ganlyn:

Esboniwch pam rydych chi'n anfodlon ar ganlyniad eich cais. Er enghraifft:

  • Rwy'n anghytuno â chanlyniad y prawf budd cyhoeddus oherwydd...
  • Dwy ddim yn credu y byddai cost darparu'r wybodaeth yn uwch na'r terfyn costau oherwydd...

  • Rydych chi heb roi digon o gymorth imi fireinio fy nghais.

  • Rwy'n anghytuno bod yr esemptiad yn gymwys oherwydd

  • Rwy'n anghytuno â chanlyniad y prawf budd cyhoeddus oherwydd...

Byddwn i'n ddiolchgar petaech yn cynnal adolygiad mewnol o'r modd yr ymdriniwyd â'm cais ac ystyried newid eich safbwynt.

Rwy'n edrych ymlaen at gael eich ymateb o fewn yr 20 diwrnod gwaith nesaf, fel yr amlinellir yng nghanllawiau'r Comisiynydd Gwybodaeth:

"Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn argymell y dylai awdurdodau cyhoeddus gynnal adolygiadau mewnol o fewn 20 diwrnod gwaith. O dan y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol mae yna ofyniad cyfreithiol bod rhaid i adolygiadau mewnol gael eu cynnal cyn gynted â phosib ac o fewn 40 diwrnod gwaith."

Yn gywir

[Enw]

Os ydych chi'n dal yn anfodlon ar ôl i'r awdurdod cyhoeddus edrych ar eich cwyn a chynnal adolygiad mewnol, rydych chi'n cael cwyno i'r ICO..