Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

New school resources for teachers

We have produced a suite of school resources for teachers to use when discussing privacy issues and the value of personal data. The lesson plans cover what counts as personal data, why it’s valuable and how to keep it safe when using social media. The resources are free to download and use. We have also produced a set of worksheets for each PowerPoint to facilitate discussion.

Over the coming months we will be adding to these resources with a set of lesson plans specifically on the Children’s Code. If you have any feedback or questions on the school resources, please email the Children’s Code team at childrenscode@ico.org.uk.

Adnoddau ysgol newydd i athrawon

Rydym wedi llunio cyfres o adnoddau ysgol i athrawon eu defnyddio wrth drafod materion preifatrwydd a gwerth data personol. Mae'r cynlluniau gwersi yn ymdrin â’r hyn sy'n cyfrif fel data personol, pam mae’n werthfawr a sut i'w gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r adnoddau ar gael i'w lawrlwytho a'u defnyddio am ddim. Rydym hefyd wedi llunio cyfres o daflenni gwaith i gyd-fynd â phob PowerPoint er mwyn hwyluso’r trafod.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn ychwanegu at yr adnoddau hyn gyda set o gynlluniau gwersi yn benodol ar y Cod Plant. Os oes gennych unrhyw adborth neu gwestiynau ar yr adnoddau ysgol, anfonwch neges e-bost at dîm y Cod Plant yn childrenscode@ico.org.uk.

Lesson resources

Worksheets

Lesson resources

England

Wales

Northern Ireland

Scotland

Worksheets

Primary worksheets

English

Welsh

Secondary worksheets

English

Welsh