Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Cyn cyflwyno gwiriadau brechu gorfodol a statws COVID (y cyfeirir atynt hefyd fel gwiriadau pasio COVID) yng Nghymru a'r Alban, dywedodd Comisiynydd Gwybodaeth y DU, Elizabeth Denham:

"Er mai mater i'r llywodraethau ledled y Deyrnas Unedig yw penderfynu a fydd gwiriadau gorfodol ynglŷn â brechiadau a statws COVID yn cael eu cyflwyno a sut y cân nhw eu cyflwyno, mae fy swyddfa i bob amser wedi bod yn glir nad yw’r gyfraith diogelu data yn sefyll yn y ffordd. Yn hytrach, mae'n caniatáu i ddata personol gael ei rannu mewn modd cyfrifol y gall pobl ymddiried ynddo pan fo angen diogelu iechyd y cyhoedd.

"Mae'r ymddiriedaeth honno'n allweddol i lwyddiant y cynlliau. Dylai pobl allu mwynhau noson allan ar y llawr dawnsio heb feddwl tybed a yw eu data nhw mewn perygl.

"I'r perwyl hwnnw, mae fy swyddfa i wedi bod yn cynghori llywodraethau ledled y Deyrnas Unedig ar sut i sicrhau bod preifatrwydd yn cael ei ystyried o'r cychwyn cyntaf. Rydyn ni’n disgwyl i weld safonau uchel o lywodraethu ac atebolrwydd i sicrhau cydymffurfiaeth ag egwyddorion diogelu data, gan gynnwys tryloywder, tegwch, lleihau data a chyfyngu ar storio, a defnyddio dull 'diogelu data drwy ddylunio' fel rhan o'u gwaith cynllunio. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at yr angen am ganllawiau clir ac ymarferol i helpu clybiau nos a lleoliadau eraill y mae’n ofynnol iddyn nhw gynnal y gwiriadau hyn."

Mae gennyn ni fwy o wybodaeth am wiriadau ynglŷn â brechiadau a statws COVID ar ein hyb gwybodaeth coronafeirws pwrpasol sy'n cynnwys canllaw rhagarweiniol syml i helpu lleoliadau sy'n gyfrifol am gynnal gwiriadau.